Algemene Voorwaarden Quadhuurders

Deze 'Algemene Voorwaarden Quadhuurders’ zijn van toepassing op de relatie tussen “Quad Verhuur Texel”, hierna te noemen “QVT”, en quadhuurders. QVT kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd (eenzijdig) wijzigen, zoals is toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, na inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en door de gewijzigde voorwaarden www.quadverhuurtexel.nl te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan de quadhuurders. De kennisgevingsperiode is echter niet van toepassing indien een wijziging wettelijk is vereist of betrekking heeft op de uitbreiding of invoering van nieuwe diensten of functies van de bestaande QVT-diensten, of alle overige wijzigingen waarbij de quadhuurder effectief voordeel geniet, en waarmee de reikwijdte van rechten van de quadhuurder niet wordt beperkt en de verantwoordelijkheden van de quadhuurder niet worden vergroot. Indien de quadhuurder zich toegang blijft verschaffen tot of gebruik blijft maken van de QVT-diensten nadat deze gewijzigde voorwaarden van kracht zijn geworden, dan stemt de quadhuurder ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

 

1. Definities

 

De volgende termen hebben de respectieve betekenis die hieronder is gegeven:

“Deelnemer”: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee QVT direct of indirect een overeenkomst aangaat, waaronder een ieder die deelneemt aan een door QVT georganiseerde quadtour en/of arrangementen.

“Overeenkomst”: het aanvaarden van de aanbieding/dienst van QVT door de quadhuurder

“Toepasselijke wetgeving”: verwijst naar alle alsdan geldende toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften en reglementen (met inbegrip van, zonder beperking, alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy).

 

2. Identiteit van QVT

 

V.O.F. Schoonmaakbedrijf Dupon handelend onder de handelsnaam “Quad Verhuur Texel” en de domeinnaam: www.quadverhuurtexel.nl.
Wilhelminalaan 6
1791 AN Den Burg

 

KVK-nummer: 3713778
BTW-nr: NL8189.07.459B01

 

 

E-mail: info@quadverhuurtexel.nl
Tel: 06 5751 2758

 

 

Voor vragen is QVT 7 dagen per week telefonisch en via whatsapp bereikbaar van 09:00 uur – 17:00 uur.

 

 

3. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen QVT en de deelnemers van de door QVT georganiseerde tours, verhuur en/of arrangementen, tenzij uitdrukkelijk door QVT schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die de deelnemer toepasselijk wenst.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De deelnemer en QVT zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Bij onduidelijkheid over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling uitgelegd te worden in het licht en naar de geest van deze bepaling.
 5. Indien QVT niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat QVT het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

 

4. Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen van QVT zijn geheel vrijblijvend. De door QVT uitgebrachte offertes zijn dertig dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de deelnemer wordt aanvaard, dan heeft QVT het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden QVT op geen enkele wijze. QVT is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.
 3. De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. QVT behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die QVT van invloed op deze prijzen acht.
 4. Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats.
 5. Wanneer de aanvaarding door de deelnemer op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, dan komt de overeenkomst eerst tot stand indien QVT uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd.
 6. De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW.
 7. Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch en onverminderd voor vervolgopdrachten.

 

5. De Overeenkomst

 

 1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden QVT eerst wanneer zij schriftelijk door QVT zijn bevestigd.
 2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden QVT eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Bij annulering van een quadtour, verhuur of arrangement worden respectievelijk, annuleringskosten in rekening gebracht. Indien korter dan 24 uur voor de quadtour, het verhuur of het arrangement, doch in elk geval de dienst geannuleerd wordt, dan wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 4. QVT is bevoegd om van de deelnemer (en/of van de wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt getekend voordat de deelnemer deelneemt aan een arrangement/tour/verhuur. Indien de deelnemer deze vrijwaring niet tekent, dan heeft QVT het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten.

 

6. Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum, doch in elk geval voorafgaand aan de huurperiode, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De deelnemer dient eventuele resterende bedragen die bij nacalculatie (extra deelnemers en/of consumptie) gefactureerd worden, binnen acht dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de deelnemer in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan is de deelnemer in verzuim. De deelnemer is dan een rente verschuldigd van 5% per week op het originele bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Indien de deelnemer in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur, dan heeft QVT het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien de deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente/wettelijke rente, te voldoen, dan kan QVT de vordering ter incasso uit handen geven. De deelnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en de daarover verschuldigde (wettelijke) rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten
 6. Door QVT zal een borg ad € 250,- per te verhuren quad gevraagd worden, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen. De borgsom dient bij het ophalen van de quad, contact of per pin, te worden betaald.
 7. QVT rekent € 75,- bij verlies of diefstal van de contact en/of slotensleutels. Dit bedrag zal met de borgsom worden verrekend.
 8. QVT rekent € 75,- bij verlies en/of diefstal en/of schade aan de helm. Dit bedrag zal met de borgsom worden verrekend.
 9. Terugbetaling van de borg geschiedt nadat de quad geheel onbeschadigd weer ter beschikking is gesteld aan QVT.

 

7. Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die QVT gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten zijn voor eigen risico van de deelnemer.
 2. QVT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een quadtour, verhuur of arrangement die direct of indirect door de deelnemer wordt geleden, van welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.
 3. QVT is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
 4. Indien QVT aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van QVT beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag.
 5. De aansprakelijkheid van QVT is te allen tijde beperkt tot directe schade. QVT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
 6. U verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan de activiteit een verhoogd risico geeft op schade. Bij deelname of bezoek aan een activiteit kan schade ontstaan door bijvoorbeeld stuurfouten, aanrijdingen of door onzorgvuldig handelen of nalaten van (mede) deelnemers. Er is een verhoogd risico op schade, waaronder ernstige schade, zoals lichamelijk letsel of schade ten gevolge van overlijden. U aanvaardt dit verhoogde risico uitdrukkelijk voor uw rekening.
 7. De quads bij QVT zijn WA-verzekerd met een eigen risico van € 700,-. Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de wederpartij de deelnemer aansprakelijk stellen.
 8. QVT kan de deelnemer aansprakelijk stellen indien een quad schade oploopt veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van de deelnemer. Bij beschadiging van de quad geldt te allen tijde een eigen risico van € 700,-
 9. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een minderjarige deelneemt aan een quadtour, verhuur of enig ander arrangement en aanvaardt dit verhoogde risico.
 10. QVT is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien de deelnemer zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 8 van de Algemene Voorwaarden niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat de deelnemer onjuiste of onvolledige informatie aan QVT heeft verstrekt.
 11. De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in dit artikel gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van QVT.
 12. De deelnemer dient voor deelname een vrijwaring te tekenen, wanneer deze getekend is dan heeft de inhoud hiervan voorrang boven de Algemene Voorwaarden.
 13. In het geval dat u schade heeft veroorzaakt aan een quad of aan andere bezittingen van QVT, dan bent u gehouden de geleden schade aan QVT te vergoeden, tenzij sprake is geweest van een gebrek in de quad. U bent zich er daarnaast terdege van bewust dat u in bepaalde gevallen aansprakelijk zou kunnen zijn voor (letsel)schade geleden door derden zoals bijvoorbeeld een andere deelnemer of begeleider. Bij eenzijdige schade of aan derde geldt een eigen risico van € 700,-.

 

8. Verplichtingen deelnemer

 

 1. De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van QVT na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken op een juiste wijze te behandelen.
 2. De deelnemer zal de QVT steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen die voor QVT nodig of nuttig zijn om de diensten te kunnen verrichten.
 3. De deelnemer is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van QVT in een goede gezondheid te verkeren. Het is de deelnemer niet toegestaan om deel te nemen aan een tour/arrangement/evenement bij gezondheidsklachten, zoals rug-, nek-, hartklachten, kortademigheid of indien zwanger of onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol.
 4. QVT is bevoegd om de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten indien de deelnemer enige instructie of voorschrift niet naleeft of als de deelnemer naar het oordeel van QVT niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een tour/arrangement/evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt de deelnemer geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van kosten.
 5. Iedere bestuurder dient, teneinde de betreffende quad te mogen gebruiken, in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B. Het rijbewijs dient voorafgaand aan de quad-rit aan QVT te worden getoond.

 

9. Overmacht

 

 1. QVT heeft het recht een verbintenis op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet van op de hoogte was en op de hoogte van kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 2. QVT houdt zich het recht voor om bij zeer slechte weersomstandigheden de quad tour te laten vervallen.
 3. Indien QVT voorafgaand aan het arrangement of de quadtour annuleert, dan krijgt u de mogelijkheid om een andere datum in te plannen of indien reeds betaald en gewild, dan krijgt u uw betaling teruggestort.
 4. In het geval de deelnemer tekortschiet in de nakoming van een verbintenis, dan heeft QVT de bevoegdheid zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. QVT is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, indien QVT van mening is dat de deelnemer en/of bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de deelnemer kunnen beïnvloeden, dan wel wanneer de deelnemer zich niet houdt aan de instructies van de begeleider.
 6. Indien QVT de overeenkomst ontbindt, dan zijn alle vorderingen op de klant direct opeisbaar. Indien QVT de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. QVT behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van de deelnemer te vorderen.

 

10. Eigendom

 

 1. De eigendom van de quads blijven te allen tijde bij QVT.
 2. Bij diefstal van één of meerdere quads tijdens de quad-rit is de bestuurder geheel aansprakelijk voor de schade die QVT hierdoor lijdt.

 

11. Toepasselijk recht

 

 1. Op de tussen QVT en de deelnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar QVT is gevestigd, zij het dat QVT altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter waar de deelnemer is gevestigd.